Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 


    •   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองถลาง   ::รายละเอียด::

 
 ข้าราชการ สพม.14ร่วมพิธีวันมหาเจษฎาบดินทร์และวันข้าราชการพลเรือน
       เช้าวันที่ 31 มีนาคม 2558 ข้าราชการ สพม.14 นำโดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

นักเรียนโรงเรียนสตรีระนองคว้ารางวัลประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”
       ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กหญิงทิพภาภรณ์ พรหมจินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีระนอง


โรงเรียนสตรีระนองต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียน SMK Talok Kumbar,Malaysia
        เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนสตรีระนองได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน SMK Talok Kumbar ประเทศมาเลเซีย
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


          •   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ แบบ มพช. โรงเรียนกระบุรีวิทยา   ::รายละเอียด::
          •   สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และต่อเติมอาคารสวัสดิการ สพม.14 ครั้งที่ 2   ::รายละเอียด::
          •   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร   ::รายละเอียด::

 
 


          •   ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ   ::รายละเอียด::
          •   ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง" ครั้งที่ 3   ::รายละเอียด::
          •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::
          •   แบบฟอร์มต่าง ๆ ขอเบิก ขอยืมเงิน ส่งใช้เงินยืม รายละเอียด  ::Click::
          •   การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน รายละเอียด  ::Click::
          •   มาตรการประหยัดรายจ่าย สพม.14 รายละเอียด  ::Click::

 
 
 
 

 
Untitled Document