Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 


    •   ประกาศ!!! ขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตาม ว 16/2557 รับแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ของตนเอง ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.14 โดยให้นําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงในวันมารับเอกสารฯ ด้วย  
    •   แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ)   ::รายละเอียด 1::      ::รายละเอียด 2::

 
 นักเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
       ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ

พิธีรับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
       วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ – ก้องอนุสรณ์ ) และนายรัชพล ทองเกื้อ


บรรยากาศต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่
        สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสังกัด สพม.14 แต่ละโรงเรียนได้มีกิจกรรมต่างๆ
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


          •   ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และต่อเติมอาคารสวัสดิการ สพม.14 ครั้งที่ 2   ::รายละเอียด::

 
 


          •   โคงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม   ::รายละเอียด::
          •   โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558   ::รายละเอียด::
          •   คำขวัญ และ โลโก้ รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558   ::รายละเอียด::
          •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::
          •   แบบฟอร์มต่าง ๆ ขอเบิก ขอยืมเงิน ส่งใช้เงินยืม รายละเอียด  ::Click::
          •   การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน รายละเอียด  ::Click::
          •   มาตรการประหยัดรายจ่าย สพม.14 รายละเอียด  ::Click::

 
 
 
 

 
Untitled Document