Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 


    •   ประกาศรายละเอียดในการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ (ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง)   ::รายละเอียด::
    •   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::จังหวัดพังงา::    ::จังหวัดระนอง::
    •   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง   ::รายละเอียด::

 
 
มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมการจัดการค่าย
       วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมเอราวัณ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นวันที่สองของการจัดอบรมการจัดการค่าย โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างทักษะชีวิต

การจัดการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทักษะชีวิต
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดอบรมการจัดการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้กับครูที่ทำหน้าที่พิธีกรหรือวิทยากรในโรงเรียนๆละ 1- 2 คน และเจ้าหน้าที่ของ สพม.14 กลุ่มละ 1 คน รวม 39 คน


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
        วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 10 ด้าน
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


    สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ
       ดร.ละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับมอบโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558


    เด็กสตรีระนองรับรางวัลประกวดคำขวัญ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”
       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนางสาวชัยรัมภา สังข์ด้วงยาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีระนอง พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา นางพรพิมล คำนวณศิลป์ ครูประทีป ชูแก้ว เข้ารับรางวัลชมเชย

ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document