ดาวน์โหลดเอกสารประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

  ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
          - บทบาทของการศึกษากับการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0
 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
          - ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสู่สถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
  นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกรสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
          - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์จาก สพม.11
          - การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
          - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ