การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม สพม.14

 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม สพม.14
          - โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
          - รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
          - รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ จ.พังงา
          - รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ จ.ภูเก็ต
          - รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ จ.ระนอง
          - รายงานการประชุมเครือข่ายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
     
 

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน