ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 สพม.14
          - รวมกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการปฏิบัติงาน
          - คำสั่ง ม 44 เกี่ยวกับการศึกษา
 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
          - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          - ระเบียบการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ
          - ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - ระเบียบลาต่างประเทศ
          - ระเบียบงานที่เกี่ยวข้อง
          - ระเบียบเพิ่มเติม
 
 กลุ่มนโยบายและแผน
          - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          - กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
          - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
          - ข้อบังคับว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
          - ค่าตอบแทนกรรมการอ่านผลงาน
          - คู่มือ กรมบัญชีกลาง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
          - เงินรายได้สถานศึกษา
          - พรบ. เดินทางไปราชการ 2526 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.8 ปี2553
          - พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          - มาตราการประหยัด สพฐ ว2812
          - ระเบียบ กค ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 2553
          - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
          - ระเบียบเดินทาง 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 2554
          - ระเบียบเดินทาง 2550
          - ระเบียบฝึกอบรมปี 55
          - หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหรนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด
          - หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเดินทาง
          - ระเบียบค่ารักษาพยาบาล
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
          - กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษาฯ โดยครอบครัว
          - การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
          - ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา ฉ 2 พ.ศ.2558
          - ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 กรณีพิเศษ
 
 หน่วยตรวจสอบภายใน
          - ระเบียบ สพฐ.ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษาฯ พ.ศ.2549
 

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน