โครงสร้างหน่วยงาน/อำนาจหน้าที่

 โครงสร้างหน่วยงาน/อำนาจหน้าที่
          - โครงสร้างหน่วยงาน
          - อำนาจหน้าที่
 
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่การทำงาน
          รอง ผอ.สพม.14
          - คำสั่งที่ 30/2562
          - คำสั่งที่ 18/2560
        ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14
          - คำสั่งที่ 19/2560
          - คำสั่งที่ 37/2561 (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)
          - คำสั่งที่ 117/2561 (กลุ่มนิเทศฯ)
          - คำสั่งที่ 153/2561 (กลุ่มบุคคล)
          - คำสั่งที่ 206/2561 (กลุ่มบุคคล)
          - คำสั่งที่ 267/2561 (กลุ่มนิเทศฯ)
          - คำสั่งที่ 54/2562 (กลุ่มอำนวยการ)
 

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน