วีดิทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ (ว20 และว21/2560)
 
 
 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน (ว 22/2560)
 
การใช้งาน Logbook ในการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
 

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน