Information
ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ติดตามตรวจราชการการ จังหวัดระนองและพังงา
       นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 โดยลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษาในสังกัด สพม.14 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีระนอง พิชัยรัตนาคาร ตะกั่วป่า “ เสนานุกูล” และดีบุกพังงาวิทยายน โดยในการตรวจติดตามครั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ด้าน ได้แก่ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การพัฒนาครูทั้งระบบ การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด และติดตามจุดเน้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียนพิเศษจากการเรียนในห้องเรียนปกติ การประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยในแต่ละจังหวัดมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน