Information
เครือข่ายศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยามอบทุนการศึกษา 213 ทุน 363,400 บาท
       วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา โดยมีนายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา กล่าวรายงานในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ว่า โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำตำบลเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ (ปวช.) แบบสหศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 648 คน นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 50 โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการระดมทุนการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆของนักเรียน และเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ในปีการศึกษาศึกษา 2561 นี้ ได้รับความร่วมมือจากทั้งเครือข่ายศิษย์เก่าผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาทั้ง สิ้น 363,400 บาท โดยจัดสรรทุนให้กับนักเรียนทั้งสิ้น 231 ทุน แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ทุนนักเรียนสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ลำดับที่ 1 จำนวน 1 ทุน ทุนช้างเผือก จำนวน 9 ทุน ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น อันดับที่ 1-3 จำนวน 16 ทุน ทุนนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 178 ทุน ทุนนักเรียนกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน จำนวน 12 ทุน และทุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 15 ทุน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน