Information
สพม.14 รับการประเมินเชิงประจักษ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
       เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้แทนผู้บริหารแต่ละสหวิทยาเขต ข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งผู้แทนเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ข้าราชการบำนาญ นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต 2 นายภัทรศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม.28 นางสาวยุพา จันทร์มิตรี ข้าราชการบำนาญ และนายสุพิชญ์ ลาลุน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.28 โดยมีพิธีการต้อนรับและให้ข้อมูลจาก VTR การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวม การให้ข้อมูลจากบุคคลเครือข่าย ณ ห้องประชุมเขางุ้ม และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประ ชุมเขาทอย สพม14 โดยจากการประเมินในครั้งนี้ได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการที่ประเมิน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน