Information
เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดระนอง
       ++++วันที่ 5 ตุลาคม 2561 พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 และโครงการเยาวชนจิตอาสาสร้างจิตสำนึกเลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โดยนายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียะภาพด้านดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นการนำเสนอผลงานนักเรียนให้ปรากฎต่อสายตาสาธารณชน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตอาสา สร้างจิตสำนึกให้เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดระนอง เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน พลเอกโกศล ประทุมชาติ พร้อมด้วยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ทำการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ สนามแข่งขันของโรงเรียนต่างๆที่จัดเป็นศูนย์การแข่งขัน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน