Information
สพม.14 รุกปลุกจิตสำนึก เลิกใช้ภาชนะโฟม ถุงพลาสติก จัดค่ายเยาวชนจิตอาสา พร้อมกัน 4 จุด
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึก เลิกใช้ภาชนะโฟมและถุพลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีพิธีเปิดพร้อมกัน 4 จุด 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ตและระนอง
       นายประพัทธ์ รัตนอรุณ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ จุดโรงเรียนสตรีระนองว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เห็นความสำคัญในการปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชน ในการเลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก จึงได้ดำเนินการจัดโครงการเยาวชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึก เลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก โดยมีการอบรมครูวิทยากรแกนนำก่อนหน้านี้ เพื่อนำความรู้มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการปลูกจิตสำนึก และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาให้กับนักเรียน และช่วยกันรณรงค์เลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและโทษของการใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก และสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดค่ายเยาวชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึกเลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก ซึ่งจัดพร้อมกัน 4 จุด 3 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสตรีพังงา โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทั้ง 3 จังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและโทษของการใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก รวมทั้งช่วยกันรณรงค์ให้เลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในโรงเรียน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน