Information
เปิดรั้วโรงเรียนทับปุดวิทยา (Open House)
       +++++วันที่ 22 มกราคม 2562 นายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนทับปุดวิทยา ( Open House ) และงานรำลึก 44 ปี โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยมีนางศศิมา ทิพย์สวัสดิ์ ในนามคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และ ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการ ตลาดนัดโรงเรียน ผลงานการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยมีการเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการแสดงดนตรีไทยนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา ซึ่งในการเปิดรั้วโรงเรียนส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นให้กับ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป นำมาสู่การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน