Information
สพม.14 เตรียมพร้อมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
       +++++วันที่ 28 มกราคม 2561 นายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการเตรียมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนางจันทณา ช่วยชนะ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการสอบแก่ คณะกรรมการดำเนินการทดสอบประจำสนามสอบ จำนวน 3 สนาม สอบ 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ตและระนอง จำนวน 78 คน ให้เป็นมาตรฐานเดียว กันทุกสนามสอบ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       +++++นายสามารถ รังสรรค์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงบุคลากรระดับสนามสอบคณะกรรมการดำเนินการสอบ 4 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการทดสอบประจำสนามสอบ คณะกรรมการดำเนินการทดสอบของศูนย์สอบ คณะกรรมการตัวแทนศูนย์ประสานการสอบและ ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ได้มาทำความเข้าในและถือปฏิบัติในทุกขั้นตอน ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสนามสอบ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และขอให้ทุกสนามสอบดำเนินการด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบของ สทศ.อย่างเคร่งครัด
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน