Information
เปิดรั้วโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม (Open House)
       +++++วันที่ 29 มกราคม 2562 นายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของ ครูและนักเรียนที่กลุ่มสาระกาเรียนรู้ต่างๆ ได้จัดขึ้น โดยมีนายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษาด้านต่างๆแก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการของครู นักเรียน และโรงเรียน ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอื่นในชุมชน มีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆในอำเภอตะกั่วทุ่ง และผู้นำชุมชน ร่วมงาน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน