Information
เปิดบ้านวิชาการ (Open House ) โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
       +++++วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียน โดยมีนายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผอ.ร.ร คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ประชาสัมพันธ์ผลของการจัดการเรียนการสอนรวมถึงกระบวนการต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการนำเสนอผลงานของนักเรียนและครู ในปี 2561 ให้ชุมชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบ อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา และเอกชน ในอำเภอคุระบุรี ร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน