Information
สพม.14 ร่วมโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ประจำปี 2562
       +++++วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ประจำปี 2562 โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หอการค้าจังหวัดพังงา มหาวิทยาลัยหอการค้า และ สพม.14 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพังงา ยกระดับทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการเรียนการสอน ที่มีเนื้อหาเข้มข้นเป็นกระบวรการทบทวนความรู้ แนะแนวการศึกษา และเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาภายในจังหวัดพังงา จำนวน 6 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วม ประมาณ 340 คน มีวิชาในการติว 2 วิชา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้า ในการนี้ นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักเรียน ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน