Information
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา
       +++++วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้โรงเรียนถือปฏิบัติ ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน