Information
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
       +++++นายประพัทธ์ รัตนอรุณ .สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มนการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. โดยยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. โดยพิจารณาจัดสรรให้ทุกกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน