Information
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
       +++++วันที่ 31 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 300 คน โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความรักความศรัทธามีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น มีความเสียสละ มีความสามัคคี มีอุดมการณ์ เป็นที่พึ่งของสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง ยังความปลื้มปิติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ แก่ผู้เข้าอบรม
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน