Information
อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
       +++++วันที่ 30 มีนาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด สพม.14 ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัด สพป.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 /2561 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นวิทยากรแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปได้ โดยมี นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน