Information
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
       +++++วันที่ 10 เมษายน 2562 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างใน สังกัด สพม.14 ทุกคน เพื่อพบปะ พูดคุย ติดตามการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้ให้หลักข้อคิด ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับหลักการคิด 8 หลักในการทำงาน คือ การคิดแบบองค์รวม การคิดแบบจดจ่อ การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดแบบกลยุทธ์ การคิดแบบทบทวน การคิดแบบชาวบ้าน คิดร่วมกัน และคิดแบบไม่เห็นแก่ตัวและมีวาระเสนอเพื่อทราบในเรื่อง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 และเรื่องการรณรงค์การจัดการขยะในสำนักงาน ตามนโยบายของรัฐบาล
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน