Information
สพม.14 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
       +++++วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)” ก่อนพิธีเปิดมีการร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ยืนสงบนิ่ง และร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รับชั่น โดยนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกล่าวรายงานการ จัดประชุมในครั้งนี้ว่า รัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ( Zero tolerance & Clean Thailand) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจิตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทาง ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย ครูหัวหน้าวิชาการ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จาก 27 โรงเรียน จำนวน 81 คน ศึกษานิเทศก์และกรรรมการ จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 93 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน