Information
ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน จังหวัดพังงา
       +++++วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ ติตตาม ตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม ทุ่งโพธิ์วิทยา และคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลพื้นฐาน บริบท สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย ความต้องการของโรงเรียน ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผอ.สพม.14 ได้เน้นย้ำในเรื่อง การนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติ การดำเนินการตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว.21
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน