Information
ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีภูเก็ตและภูเก็ตวิทยาลัย
       +++++วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต และภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการ จัดเด่นจุดด้อย ของโรงเรียน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหา นำไปสู่การจัดการศึกษาที่เกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติ การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลความรู้ สร้างความเข้าใจ เรื่องของแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว.21
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน