Information
สพม.14 สร้างความรู้ ความเข้าใจ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
       +++++วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมชี้แจงให้คำแนะนำ ความรู้ สร้างความเข้าใจ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด เพื่อให้สามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และรับเงินค่าตอบแทนและสิทธิได้อย่างต่อเนื่อง โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้พบปะพูดคุย ให้ข้อคิด แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 ที่มาร่วมประชุม จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน