Information
ผอ.สพม.14 ติดตาม ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการสถานศึกษาจังหวัดพังงา
       +++++วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยภาคเช้าติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีพังงา ดีบุกพังงาวิทยายน และภาคบ่าย โรงเรียนกะปงพิทยาคม โดยที่โรงเรียนสตรีพังงาได้แสดงความชื่นชมยินดี พร้อมทั้งสวมเสี้อทีมชาติไทยและเหรียญรางวัลให้กับ เด็กชายสุรสิทธิ์ ทองแดง ซึ่งคว้ารางวัลเหรียญทองทำลายสถิติประเทศไทย ในการแข่งขัน ว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย สำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ความต้องช่วยเหลือ จุดเด่น จุดด้อย เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยได้เน้นย้ำ เรื่อง การนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ นโยบาย สพฐ. ทั้งนี้ ให้เลือกดำเนินการตามความจำเป็นและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน รวมทั้งได้ให้ข้อมูลความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์การประเมินแนวใหม่ ตาม ว.21 มีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน