Information
ผอ.สพม.14 ติดตาม ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการสถานศึกษาและติดตามการดำเนินการโครงการเพาะพันธ์สาหร่ายขนนกโรงเรียนเกาะยาววิทยา
       +++++วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนเกาะยาววิทยาเพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ความต้องช่วยเหลือ จุดเด่น จุดด้อย เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อไป โดยได้เน้นย้ำให้ดำเนินการ เรื่อง การนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ นโยบาย สพฐ. ทั้งนี้ ให้เลือกดำเนินการตามความจำเป็นและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน รวมทั้งได้ให้ข้อมูลความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์การประเมินแนวใหม่ ว.21 นอกจากนี้ ได้ติดตามการบริหารจัดการโครงเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของ สพฐ. โดยการดำเนินการ “การเลี้ยงสาหร่ายขนนก” เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยมีนางฐิติพร เปกะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลการดำเนินการ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน