Information
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
       +++++วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย โดยมีนายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของภาษาไทย ในฐานะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ และเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยโดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย จำนวน 4 รายการ ได้แก่ การประกวดการคัดลายมือ การแต่งคำประพันธ์ การเขียนตามคำบอก การวาดภาพระบายสีตัวละคร และมีการจัดนิทรรศการวันภาษาไทย การแสดงผลงานของนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมการแสดงละครเพลงเรื่องขุนช้างขุนแผน และการแสดงต่างๆซึ่งเป็นผลงานจากการอ่าน คิดวิเคราะห์ และสื่อความ ของนักเรียน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน