Information
สพม.14 ประชุม กตปน. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       +++++วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและรับทราบผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน