Information
สพม.14 ต้อนรับพระอาจารย์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลังกรณ์วิทยาลัย ติดตามการฝึกปฏิบัติงานนิสิต
       +++++วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมต้อนรับคณะพระอาจารย์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มาติดตามการ ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาของ พระมหานครินทร์ ฉายา อนาลโย นามสกุล สุขราช นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา ซึ่งฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษา ณ สพม.14 เป็นระยะเวลา 45 ชั่วโมง โดยมีคณะที่มาติดตามประกอบด้วย พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวพุฒโน ป.ธ.9 ผศ.ดร.อาจารย์ประจำหลักสูตร คด.(พุทธบริหารการศึกษา) รองศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศณีวิชัยอาจารย์ และ ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (พุทธบริหารการศึกษา) โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน การดำเนินงาน ของ สพม.14 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน