Information
สพม.14 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
       +++++วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่นายจรูญ อมฤตโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา และนางณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา ประเภทครูผู้สอน จำนวน 3 คน ได้แก่ นางพรพิมล คำนวณศิลป์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง นางลักขณา พรมพัตร ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา และนายอรรถชัย มีสุข ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต และประเภทครูผู้สอนดีเด่น จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายรนนท์ นุ่นสิงห์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง และนางนภัสกร สังข์สี ครูโรงเรียนสตรีระนอง ผลการพิจารณาคัดเลือก ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายจรูญ อมฤตโกมล โรงเรียนกระบุรีวิทยา ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ นางลักขณา พรมพัตร ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา เพื่อส่งไปยังสำนักงานคุรุสภา และประเภทครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่นายรนนท์ นุ่นสิงห์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง และนางนภัสกร สังข์สี ครูโรงเรียนสตรีระนอง เพื่อเสนอให้กับศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาในระดับจังหวัดต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน