Information
สพม.14 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
       +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม2562 ณ โรงแรม The Elements Krabi Resort อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ +++++วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ณ โรงแรม The Elements Krabi Resort อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การประชุมในครั้งนี้จัดขั้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “การป้องกันการทุจริต”ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการ และบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รวมทั้งสิ้น 45 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากพระใบฎีกาปิยะ อต.ถยุต.โต เจ้าอาวาสวัดบางเสียด จังหวัดพังงา เป็นพระวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน