Information
สพม.14 นำคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
       +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ จำนวน 47 คน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยา และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มีนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ของทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอให้ข้อมูล ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน