Information
สพม.14 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ “การเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21”
       +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) จัดเวทีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม หลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
       +++++นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กล่าวว่า ในยุคของการแข่งขันคิดค้น นวัตกรรมเพื่อก้าวสู่เวทีการค้าและเวทีเศรษฐกิจโลก มีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพลเมืองของประเทศ ให้เป็นผู้คิดและสร้างนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ครูเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูต้องไม่เป็นเพียงผู้สอนหนังสือ ครูต้องสอนคนให้เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้การใช้ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำและเป็นผู้กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะสืบค้นความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับสู่การพัฒนาตนเองต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ “การเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC ) ด้านการจัดการเรียนการสอนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best practice ) ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ สหวิทยาเขตเป็นฐาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 450 คน โดยกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 27 โรงเรียน มีการนำเสนอวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (best practice ) ของครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมสะท้อนผลการเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การเรียนร่วมกัน นำสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครูผู้สอนที่มีผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูง โรงเรียนที่ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน และครูที่ปฏิบัติงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน