Information
สพม.14 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
       +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 51 คน โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณราชการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
       +++++นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 มีข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่-การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 51 ราย ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้รับราชการและอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษา เกิดคุณประโยชน์เหลือคณานับต่อวงการศึกษาของจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง และประเทศชาติ เป็นผู้อุทิศตน รวมถึงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความก้าวหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตลอดระยะเวลายาวนาน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และถือเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน