Information
ผอ.สพม.14 ร่วมโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
       +++++วันที่ 18 กันยายน 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมพิธีเปิดโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา กล่าวรายงานการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์ สิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมนำ พระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้พระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และน้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานและสถานศึกษาจังหวัดพังงา จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน