Information
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สพม.14
       +++++วันที่ 21 กันยายน 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรใน สพม.14 ให้มีความรู้ มีความสามารถ ในการคิดเชิงระบบ สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยน กรอบความคิด เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กร มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สู่เป้าหมายความสำเร็จ ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงานราชการเข้าอบรม จำนวน 45 คน และได้รับเกียรติวิทยากร ให้ความรู้ จาก ดร.สมคิด นาคขวัญ รองผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง และ อาจารย์ มณีรัตน์ กรูนเนเบอร์เกอร์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ระยะเวลาอบรม วันที่ 21 -22 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน