Information
สพม.14 จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต
       +++++วันที่ 30 กันยายน 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต โดยมีนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” แก่นักเรียนแกนนำโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 13 โรงเรียน 130 คน นำไปเป็นแบบอย่างและร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ปลุกจิตสำนึกเพื่อนนักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ ในโอกาสต่อไป ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน