Information
ผอ.สพม.14 เปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” จังหวัดภูเก็ต
       +++++วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” โครงการโรงเรียน สุจริต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” แก่นักเรียนแกนนำโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 7 โรงเรียน นำไปเป็นแบบอย่างและร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ปลุกจิตสำนึกเพื่อนนักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ ในโอกาสต่อไป ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน