Information
สพม.14 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 69
       +++++วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูในการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562       

+++++นายสมชาย รองเหลือ เปิดเผยว่า การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ มีความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่สำคัญคือการวัดและประเมินผลเพื่อจะได้ทราบถึงระดับคุณภาพของนักเรียน นำผลมาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายจัดแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนขึ้นเป็นประจำ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิดพลังและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยจัดให้มีเวทีการประกวดแข่งขันทักษะ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว อันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียน ครู สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงจัดให้มีการแข่งขันขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน