Information
สพม.14 ระดมความคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ กิจกรรม โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการปี 63
       +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมระดมความคิด ร่วมวิเคราะห์ วิพากษ์ กิจกรรม โครงการ ที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็น กรอบ แนวทางการ บริหารจัดการ การดำเนินการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บริบท พื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. รวมทั้งนโยบายของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา โดยวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มอบนโยบาย ให้ข้อคิดแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผน เน้นให้ดำเนินการกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกฎหมาย และเน้นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผลที่เกิดกับคุณภาพของผู้เรียนก่อน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ระดมความคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ กิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มร่วมทั้งสิ้น 30 คน ณ โรงแรม HIVETEL PHUKET อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน