Information
ภูเก็ตวิทยาลัย สพม.14 มอบทุนการศึกษาล้านกว่าบาท “วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว.”
       +++++วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสมขาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “วันธารน้ำใจลูก ภ.ว.” โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประจำปี 2562 และร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีนายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการมอบทุนครั้งนี้ว่า การดำเนินงาน “วันธารน้ำใจลูก ภ.ว.” เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก และผู้มีจิตเมตตาที่ได้บริจาคทุนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน โดยแบ่งประเภททุนการศึกษา ได้แก่ ทุนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น ทุนนักเรียนเรียนดี ทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี และทุนนักเรียนประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากองค์กรของรัฐและเอกชน มูลนิธิต่างๆ และจากผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษา จำนวน 268 ทุน เป็นเงิน 1,022,500 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีนักเรียนเข้ารับทุนทั้งสิ้น 219 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน