Information
ประชุม กตปน.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
       +++++วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมีวาระการประชุมนำเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับเรื่อง นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2563 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 กำหนดการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre –O-NET ) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563
       เรวดี ..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน