Information
สตรีภูเก็ตอบรมเชิงปฏิบัติการ“จัดทำแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน”หลักสูตร Cambridge
       +++++เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานที่ใช้หลักสูตร Cambridge โดยมี ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตร Cambridge สู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน ระยะเวลาการอบรม และมีผู้อำนวยการพรรณ โชติพฤติวัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาให้ความรู้ผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 24 -27 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม Patong Bay Hill Resort and Spa จังหวัดภูเก็ต
       เรวดี ..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน