Information
เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
       +++++วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ (Open House ) โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกล่าวว่า กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ หรือ Open House เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงานของนักเรียนของคุณครูผู้สอน ให้ชุมชนได้รู้จักโรงเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่นซึ่งจะเห็นได้จากการร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
       ++++++++++นายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม เปิดเผยว่า กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House ) จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลของการจัดการเรียนการสอนรวมถึงกระบวนการต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการนำเสนอผลงานของนักเรียนและครู ตลอดปีการศึกษา 2562 ในด้านต่างๆ ให้ชุมชนและบุคคลภายนอก ได้รับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนอีกทั้งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ผลงานนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนผลงานดีเด่นของโรงเรียนในด้านต่างๆ การแข่งขันทางวิชาการ การแสดงบนเวทีของนักเรียนและนิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ ที่มาร่วม
       เรวดี ..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน