ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพังงา
     สพม.14 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
     สพม.14 ร่วมมือ อบจ.พังงา จัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา
     สพม.14 รับ 21 เหรียญทอง แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
     สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า..ข่าวโรงเรียนและ พุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2561
     ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
 
ข่าวประจำเดือนมกราคม 2561
 
     คณะผู้บริหาร สพม.14 และผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานจังหวัดบุรีรัมย์
     ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
     ประชุมคณะกรรมการยกร่างจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
     ผอ.สพม.14 เปิดงาน Open house โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
     ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยม พบปะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
     สพม.14 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
     สพม.14 ประขุมคณะกรรมการเตรียมสอบ O-NET
     สพม.14 ชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า..ข่าวสพฐ.
     โรงเรียนเกาะยาววิทยารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
     ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference รมว.ศธ.มอบนโยบายการจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา
     โรงเรียนสตรีภูเก็ตรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกรางวัลพระราชทาน
     ผอ.สพม.14 ร่วมกิจกรรมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต
     สพม.14 พบปะสังสรรค์ สร้างความรัก สามัคคี ในโอกาส ปีใหม่ 2651
     ประชุมบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา สพม.14
     สพม.14 ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561
 
ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2560
 
     รมว.ศึกษาธิการมอบนโยบายผ่านทางไกล ระบบ VDO Conference
     พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
     ประชุม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
     สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
     สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดที่ 3
     สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดที่ 2
     สพม.14 ระดมความคิดวิเคราะห์ สภาพปัญหา จุดเด่น วางแผนพัฒนาการศึกษา
     ร่วมงานแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67
     สพม.14 ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา
     ตักบาตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
     ผอ.สพม.14 เข้าพบบุคคลสำคัญแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
     ต้อนรับนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.15 ช่วยราชการ สพม.14
     ผอ.สพม.14 มอบนโยบายข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
 
ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 
     สพม.14 ชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7
     สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.11
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 /2560
     ชาว สพม.14 ต้อนรับ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14
     เลขาธิการ กพฐ. เร่งหาแนวทางช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
     เลขาธิการ กพฐ. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา
     ร่วมประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา ระดับภาคใต้
     กิจกรรม 5 ส. สพม.14 รวมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน
     ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดระนอง
     สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
     สพม.14 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
     สพม.14 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
     ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
     ต้อนรับ ปลัด ศธ.และเลขาฯ กพฐ.ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
     สพม.14 รับชมพุธเช้า..ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 4 / 2560
     ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตจังหวัดพังงา
     สพม.14 พัฒนาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ไม่ได้สอบ O-NET
     แสดงความยินดีและส่งผอ.ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ย้ายไป สพม.13
 
ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2560
 
     ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
     สพม.14 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 13 อัตรา
     ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
     พัฒนาศึกษาภาพบุคลากร สพม.14 (ศึกษาดูงาน สพม.13 และ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย)
     อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     สพม.14 รับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
     สพม.14 ขับเคลื่อนนโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 61
     อบรมเชิงปฏิบัติการนำเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
     สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.8
 
ข่าวประจำเดือนกันยายน 2560
 
     ร่วมร้องเพลงชาติไทยรำลึกธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี
     ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
     สพม.14 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้วย 10 Best Practice
     ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 4 /2560
     กีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 ประจำปี 2560
     สพม.14 รับ 3 รางวัล ที่ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา
     สพม.14 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
     งานวัฒนธรรม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา“สืบสานอัตลักษณ์ ถักทอภูมิปัญญา ถ่ายทอดวิถีภูมิ”
     สพม.14 ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
     โครงการการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพม.14
     สหวิทยาเขตพิงกัน สพม.14 ขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
 
ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2560
 
     พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วย สพม.14
     ขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 3 / 2560
     พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ
     เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ภูเก็ต สพม. 14 พัฒนาครูดูแลส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
     สพม.14 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
     โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยามอบทุนการศึกษานักเรียน ปี 2560
     พัฒนาแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
     ประชุมผู้กำกับห้องสอบระบบทดสอบครูด้วยระบบ TEPE Online
     วันภาษาไทยแห่งชาติบูรณาการอาเซียนเดย์
     ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
     ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
     ขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนสอนด้วยกระบวนการ PLC
     ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     สพม.14 รับการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงประจักษ์

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 
     สพม.14 อบรมครูแกนนำการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่9
     สพม.14 สอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
     มูลนิธิชัยพัฒนาติดตามงานในโครงการตามพระราชดำริฯ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
     สพม.14 พัฒนาครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน มุ่งผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้น
     สพม.14 ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
     อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาสหวิทยาเขตพิงกัน-สิมิลัน
     สพม.14 เสริมสร้างความรู้สิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ
     การประเมินครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 สพม.14
     สพม.14 ประเมินความรู้ครูสอนภาษาจีนชาวไทย
     พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต ใช้ PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์
     สพม.14 ถวายเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธ
     สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริหารจัดการของสถานศึกษา

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2560
 
     สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริหารจัดการของสถานศึกษา
     ทุ่งโพธิ์วิทยารับการประเมิน To be number one ภาคพื้นที่ ระดับประเทศรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3
     เปิดศูนย์ Boot Camp เร่งพัฒนายกระดับครูภาษาอังกฤษ
     สพม.14 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “สร้างข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร”
     สพม.14 จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”
     ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
     สพม.14ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC
     สพม.14 สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 
     “วันดีบุก” ปี 2560
     รมช.ศธ. (มล.ปนัดดา ดิศกุล) พบปะ นักเรียน คณะครูผู้บริหารโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
     โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษา
     รับมอบเกียรติบัตร
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 9 ราย
     รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) จังหวัดพังงา
     ประชุมคณะกรรมการประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
     บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก
     สพม.14 บรรจุครูใหม่ 40 อัตรา
     สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
     พัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนเปิดภาคเรียน
     ต้อนรับกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ข่าวประจำเดือนเมษายน 2560
 
     ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     สพม.14 ร่วมกับ กศจ.พังงาสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560
     เสริมสร้างและพัฒนาทักษะลูกจ้าง สพม.14
     สพม.14 เป็นเจ้าภาพจัดค่ายลูกเสือภาคใต้ (แผนที่-เข็มทิศ )
     ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2560
 
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วยและเจ้าพนักงานธุรการ
     ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์และวันข้าราชการพลเรือน
     อบรมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจ้างครู บุคลากร และสวัสดิการเงินประกันสังคม
     สพม.14 ร่วมกับ ส.บ.ม.ท.ยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา
     สัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการปฏิรูปการมัธยมศึกษา สู่คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง”
     ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพม.14
     แสดงความยินดีบุคลากร สพม.14 สอบบรรจุเข้ารับราชการกรมการปกครองได้
     สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
     ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
     ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้
     หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรม Congratulations Day
     สพม.14 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสองระดับประเทศ)
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สภากาแฟยามเช้า” จังหวัดพังงา ครั้งที่ 7
     กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5 “สิมิลันเกมส์”
     เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านเกาะยาววิทย์ “OPEN HOUSE”

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 
     สพม.14 รับชมถ่ายทอดสดประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ
     ผอ.สพม.14 ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
     OPEN HOUSE โรงเรียนสตรีพังงา
     เปิดประตูสู่โรงเรียนเมืองถลาง (OPEN HOUSE)
     ประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เข้าสู่ระบบ Online
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น 3 อัตรา
     สพม.14 มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดกระบี่
     กิจกรรม Outside Classroom Learningand and Community Service
     นักศึกษา ป.โท ม.รามคำแหงศึกษาข้อมูลการบริหาร สพม.14
     การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
     การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม “อินทนิลเกมส์”
     สภากาแฟจังหวัดพังงา
     ประเมินความพร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองถลาง
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2560
     พิธีเปิดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คัดเลือก 4 ภาค “พิงกันเกมส์”
     ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2560
 
     สพม.14 เตรียมพร้อมสอบ O-NET
     สพม.14 จัดแข่งขันเปตอง คัดเลือกเยาวชนไทยไปโอลิมปิก
     สพม.14 ประเมิน นิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพการศึกษา
     การสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก และสอบวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่
     ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
     รัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน
     รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริพัฒนาพรรณวดี
     สพม.14 ร่วมงานวันครู ประจำปี 2560
     ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต จัดบรรพชาสามเณรนักเรียน
     มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ผู้บริหาร สพม.14
     ขอพรปีใหม่ผู้บริหารระดับจังหวัด
     สพม.14 มอบจักรยานโครงการ มิตซูบิชิ “มอบจักรยานเพื่อน้อง”
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2559
 
     สพม.14 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษา
     ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 66
     เลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 66 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
     การแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา
     รางวัลประกวดป้ายนิเทศ “King’s Projects”
     สพม.14 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
     สพม.14 สนองนโยบายออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ
     ปลูกป่านิเวศ “ทำดีเพื่อพ่อหลวง” 999 ต้น
     ตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9
     พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 
     แถลงข่าวจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
     ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 11/ 2559
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา
     วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
     INTERNATIONAL DAY ACTIVITY@ IPC SATREE PHUKET SCHOOL IPC SATREE PHUKET
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา
     รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     สอบสัมภาษณ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สพม.14
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 8 อัตรา
     แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ ประเภทดนตรี
     พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายอาลัย “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
     สพม.14 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
     ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66
     สพม.14 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
     สพม.14 ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9
     ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
     แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ จังหวัดพังงา
     บริการย้อมผ้าดำ ทำโบว์ สกรีนเสื้อ แก่ประชาชนจังหวัดพังงา
     โรงเรียนสตรีพังงาประกอบพิธีถวายอาลัยพ่อหลวง
     บันทึกเสียงคำถวายอาลัย

ข่าวประจำเดือนตุลาคม  2559
 
     ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 10 /2559
     ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
     สพม.14 เร่งจัดทำแผนฯ ปี 60 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น
     สพม.14 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
     ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา
     เปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 19 อัตรา

ข่าวประจำเดือนกันยายน  2559
 
     กีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 ประจำปี 2559
     ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เกียรติยศแห่งศักดิ์ศรี 60 ปี ที่ภาคภูมิ”
     ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้วย 10 Best practices ยกระดับผลสัมฤทธิ์
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 / 2559
     ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
     ครบรอบ 60 ปี สตรีพังงา ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
     ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนโรงเรียนกระบุรีวิทยา
     กิจรรม Thailand Education Hub Cambridge School Summit ปี 2016
     สตรีภูเก็ตรับโล่โรงเรียนดีเด่นการสอนหลักสูตรนานาชาติ
     นักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหงจังหวัดภูเก็ต ศึกษาข้อมูลการบริหาร สพม.14

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม  2559
 
     นิเทศ ติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 2
     การจัดการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทักษะชีวิต
     มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมการจัดการค่าย
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
     ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
     ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานตำรวจประสานโรงเรียน
     สพม.14 รับการติดตามและประเมินมาตรฐานสำนักงานเขต
     ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
     ต้อนคณะอบต.คลองเคียนส่งบุคลากรย้ายมา สพม.14
     ประเมินครูดีในดวงใจ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
     วันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
     สพม.14 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน
     กิจกรรมการเลือกตั้ง มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมสภานักเรียน
     สพม.14 เสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน
     สพม.14 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขต
     “บิ๊กเดย์” รณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
     สพม.14 วางแผนการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา
     การประยุกต์ใช้แผนผังความคิดพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม  2559
 
     นิเทศ ติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู
     กิจกรรม SMART Camp ประจำปี 2559 หลักสูตร IP สตรีภูเก็ต
     เด็กสตรีระนองรับรางวัลประกวดคำขวัญ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”
     สพม.14 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     สตรีภูเก็ตจัดค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ (ssp)
     พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
     สพม.14 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2559
     ประชุมข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2559
     โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยพัฒนาครูแนะแนวเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
     สพม.14 รับโล่ O-NET สูง อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
     บันทึกเสียงคำถวายพระพร
     โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดงาน IPC Enterprise Market Day
     พิธีวันแห่งเกียรติยศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต
     ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว“พัฒนาศักยภาพการให้บริการแนะแนว”
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
     สพม.14 บรรจุตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) จำนวน 4 อัตรา
     รับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ภาคพื้นที่ ระดับเพชร
     สพม.14 มอบอินทผาลัมในโอกาสเทศกาลถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม
     สพม.14 ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
     พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติจังหวัดพังงา

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน  2559
 
     เครือข่ายสหวิทยาเขตสิมิลัน สพม.14 ประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
     เปิดธนาคารโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
     เด็กดีบุกพังงาวิทยายนรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผลงานรางวัล “ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา”ประเทศมาเลเซีย
     สพม.14 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
     ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
     โรงเรียนสตรีภูเก็ตประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ
     สพม.14 จัดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระบบออนไลน์
     ละครประวัติศาสตร์“สองวีรสตรี ศรีถลาง”โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2559
     สพฐ.ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์
     สพม.14 ประชุมพิจารณาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
     สพม.14 จัดสอบแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านภาษาไทยนักเรียน
     เด็กดีบุกฯ นำผลงานรางวัลระดับชาติเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
     นักเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางไกล
     สพม.14 ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด
     นักเรียนสตรีพังงาร่วมกิจกรรม English on the Road 2016
     รับโล่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 58
     สตรีภูเก็ตร่วมอบรมการวิจัยในโครงการEducation Hub : ทักษะแห่งอนาคตใหม่
     สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.36
     สพม.14 อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย
     สพม.14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network)
     สพม.14 ติดตาม ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือแนะนำ การบริหารจัดการสถานศึกษา
     รำลึกวันดีบุก ปี 2559

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม  2559
 
     ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
     สพม.14 คัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู
     โรงเรียนสตรีภูเก็ตอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโปรแกรมนานาชาติ
     สพม.14 เตรียมความพร้อมออกติดตาม ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือโรงเรียน
     สพม.14 ร่วมประชุมทางไกลรายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
     สพม.14 ประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
     สพม.14 สร้างเครือข่ายนิเทศภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา

ข่าวประจำเดือนเมษายน  2559
 
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา
     สพม.14 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร
     ร่วมพิธีสมโภชรูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม ประจำปี 2559
     ร่วมพิธีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
     ประชุม VDO Conference ขับเคลื่อนการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประจำเดือนมีนาคม  2559
 
     อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
     ต้อนรับนางชยกร อินทรสมบัติ รองผอ.สพม.14
     มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบชั้นม.3 และม.6 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
     ต้อนรับนายศวิษฐ์ ศรีสง ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผอ.สพม.14
     อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานลูกจ้าง สพม.14
     มอบเกียรติบัตรนักเรียนอบรมค่ายพ่อแม่ลูก ร้อยใจห่างไกลยาเสพติด
     ต้อนรับคณะตสน.เครือข่าย สพม.ศึกษาดูงาน สพม.14
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา
     ค่าย “พ่อ แม่ ลูก ร้อยใจห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนสตรีพังงา”
     สพม.14 จัดสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ
     สพม.14 สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1 ปี 2559
     สตรีระนองพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ
     ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์  2559
 
     เยี่ยมสนามสอบ O-NET
     ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
     คณะติดตามศธ.ตรวจ ติดตามกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
     เปิดรั้วโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
     สพฐ.ติดตาม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
     สพม.14 อบรมการขออนุมัติไปราชการและการลาผ่านทางระบบ My office
     เปิดบ้านสตรีพังงา Stree MEP Open House
     โรงเรียนเมืองถลาง สพม.14 รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
     สพม.14 เตรีมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
     เปิดบ้านทุ่งโพธิ์วิทยาภายใต้ชื่อ“Thongpho Open House And Music Fastival 2016
     สพม.14 เร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา
     เปิดบ้านทับปุดวิทยา Open House
     โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
     ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
     ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559
     สพม.14 จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมฯ
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2559

ข่าวประจำเดือนมกราคม  2559
 
     สพม.14 คว้า 27 เหรียญทอง แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
     นักเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล สพม.14 คว้าเหรียญแข่งขันกีฬา“นครศรีธรรมราชเกมส์
     สพม.14 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
     สพม.14 พัฒนาบุคลากรการใช้ระบบ My office 2559
     ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2558
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันครูจังหวัดพังงา ประจำปี 2559
     ต้อนรับนางเพลินตา รักษ์กำเนิด ย้ายมาตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สพม.14
     วัฒนธรรมนำไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
     สพม.14 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
     อวยพรปีใหม่ 2559

ข่าวประจำเดือนธันวาคม  2558
 
     สตรีพังงาแข่งขันกีฬาภายใน..ต้านภัยยาเสพติด
     โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
     สพม.14 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
     สพม.14 รับคณะกรรมการประเมินศึกษานิเทศก์ต้นแบบ
     เปิดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
     ร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคลในครอบครัว
     พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
     สพม.14 ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad
     เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558
     ทอดผ้าป่าหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียน
     ประชุมข้าราชการลูกจ้างและกิจกรรม Big Cleaning Day

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน  2558
 
     คัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2558
     ดร.ละมุล รอดขวัญ ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
     ร่วมพิธี “วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2558
     ปั่นสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
     เด็กพิชัยรัตนาคารคว้าเหรียญเงินประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน
     ต้อนรับคณะ สพป.พังงา ส่งบุคลากรย้ายมา สพม.14
     ต้อนรับบุคลากร สพม.14 คนใหม่
     เยี่ยมบ้านนักเรียนจังหวัดระนอง
     กีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 ประจำปี 2558
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2558
     พัฒนาศักยภาพบุคลากร สพม.14 (OD) มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
     เยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตจังหวัดระนอง

ข่าวประจำเดือนตุลาคม  2558
 
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 39 อัตรา
     สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
     เยี่ยมบ้านนักเรียน
     สพม.14 จัดอบรมการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     สพม.14 พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
     สพม.14 ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14
     เข้าพบคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
     สพม.14 พัฒนาครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
     สพม.14 พัฒนาครู 3 กลุ่มสาระฯ สร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ
     สพม.14 จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
     สพม.14 ประชุมเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย
     สพม.14 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ นำเสนอผลการปฏิบัติที่ดี

ข่าวประจำเดือนกันยายน  2558
 
     สพม.14 จัดมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างเกษียณอายุราชการ
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558
     มุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ
     การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา ประจำปี2558
     อบรมการดำเนินงานระบบงานพัสดุ (e-GP)
     ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดพังงา

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม  2558
 
     สพฐ.มอบนโยบายนักประชาสัมพันธ์รุกการสื่อสารผ่านระบบ Line
     ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 4/2558
     ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558
     สพม.14 จัดกิจกรรม Big cleaning เฉลิมพระเกียรติฯ
     สพม.14 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
     โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยามอบทุนการศึกษา
     สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.1
     วันภาษาไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
     ค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
     มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
     สพม.14 รับการประเมินตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม  2558
 
     โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา
     โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
     สพม.14 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
     ร่วมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
     สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
     สพม.14 ร่วมกับ สพป.พังงาจัดประชุมสัมมนาเตรียมการประกันคุณภาพภายใน
     สพม.14 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
     ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
     ค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ชีวิตที่รื่นรมย์ ในสังคมชมพู –ฟ้า”
     สร้างเครือข่ายผู้นำจูเนียร์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท“Junior leader mediation”
     มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
     โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
     สพม.14 ร่วมกับ สพป.พังงา พัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินนานาชาติ (PISA)
     ติดตามนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
     สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน
     สหวิทยาเขตสิมิลัน สพม.14 เร่งพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
     ประเมินคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงเตรียมเป็นศูนย์การเรียนรู้ ภาคใต้
     แสดงความยินดีนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการ “เอเอฟเอส”
     คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
     กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนสังกัด สพม.14

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน  2558
 
     สพม.14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network)
     วันประวัติศาสตร์ไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14
     สพม.14 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     โครงการสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า
     สพม.14 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นอาเซียน
     สพม.14 รับผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ติดตามนโยบาย รอบที่ 2
     น้ำเงิน – เหลือง เกมส์ ดีบุกพังงาวิทยายน
     มอบเกียรติบัตรนักเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”สอบผ่านธรรมศึกษา
     ประชุมสัมมนาผอ.เขตทั่วประเทศรับนโยบายเลขาฯ กพฐ.
     ขยายผลจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
     สพฐ.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
     กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสังกัด สพม.14
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
     สพม.14 ประชุมพิจารณาคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.ฯ
     โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมร่วมจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2558
     สพม.14 จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
     สร้างฝายชะลอน้ำอนุรักษ์พันธุกรรม “พลับพลึงธาร”
     โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ
     ประเมินความสามารถครูภาษาอังกฤษ สพม.14

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม  2558
 
     โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจัดมอบทุนการศึกษาตามโครงการ "สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต"
     หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พบปะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
     โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมิน To be number one
     สพฐ.ติดตามประเมินสภาพจริง “ครูดีในดวงใจ”ประจำปี 2558
     สพม.14 บรรจุและแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 13 อัตรา
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2557
     การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.ฯ สพม.14
     นักเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
     พิธีรับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
     บรรยากาศต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่
     พัฒนาครูการสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
     สพม.14 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 8 อัตรา
     สพม.14 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วย
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล

ข่าวประจำเดือนเมษายน  2558
 
     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE
     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพังงา
     สพม.14 พัฒนาสมรรถนะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
     รดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีวันที่ระลึกจักรีมหาบรมราชวงศ์
     เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ

ข่าวประจำเดือนมีนาคม  2558
 
     ข้าราชการ สพม.14ร่วมพิธีวันมหาเจษฎาบดินทร์และวันข้าราชการพลเรือน
     นักเรียนโรงเรียนสตรีระนองคว้ารางวัลประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”
     โรงเรียนสตรีระนองต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียน SMK Talok Kumbar,Malaysia
     สพม.14 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558
     ศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต 2 และเขต 3
     สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 47 อัตรา
     สพม.14 จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
     สพม.14 สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์  2558
 
     ยอดผู้สมัครครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สพม.14
     ต้อนรับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณและมูลนิธิชัยพัฒนา
     เปิดรั้วโรงเรียน(Open House) ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
     สพม.14 ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)ทางการศึกษาอาชีวศึกษา
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
     สพม.14 สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
     สพม.14รับการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     สพม.14 พัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
     ขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนอาคารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ข่าวประจำเดือนมกราคม  2558
 
     ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     นายมนตรี พรผล ผอ.ร.ร.กะทู้วิทยา รับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
     บุคลากร สพม.14 ร่วมงานเลี้ยงน้ำชาและชมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อการศึกษา
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 1/2558
     สพม.14 ประชุมชี้แจงเตรียมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     สพม.14 นิเทศติดตามเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา
     โรงเรียนทับปุดวิทยารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557
     ส่งนายทวีศักดิ์ บุญน้อย ย้ายไป สพป.นราธิวาส เขต 2
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมงานวันครู ประจำปี 2558
     เปิดศูนย์จริยธรรม (มัสยิด) โรงเรียนเกาะยาววิทยา
     สพม.14 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
     ผอ.สพม.14 มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
     ข้าราชการ ลูกจ้าง พร้อมใจสวัสดีปีใหม่ ผอ.และรองผอ.สพม.14
     ผอ.สพม.14 มอบของที่ระลึก และให้พรปีใหม่แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14
     มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558
     โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนฯจัดแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “อินทนิลเกมส์”

ข่าวประจำเดือนธันวาคม  2557
 
     ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
     สพม.14 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูง
     ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
     สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน  2557
 
     สพม.14 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน
     สพม.14 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการเงิน
     ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “คุรุสภา” ประจำปี 2557
     เยี่ยมห้องสอบ GAT/PAT
     ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557
     สพม.14 คัดเลือกครูมืออาชีพ
     สพม.14 จัดประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
     สพม.14 ร่วมพัฒนาสังคมฯเสริมทักษะความรู้การป้องกันการค้ามนุษย์
     เชิงทะเลวิทยาคมฯ และท้ายเหมืองวิทยารับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม
     นักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก (CP ALL) โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ฝึกปฏิบัติงานจริงที่ 7 - eleven
     ติดตาม ตรวจเยี่ยม มอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
     สพม.14 ร่วมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยติวเข้ม..สู่มหาวิทยาลัย
     โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาคว้าเหรียญเงินประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
     นักเรียนโรงเรียนสตรีระนองคว้ารางวัลแข่งเรือพายและปั่นจักรยาน
     การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14
     สพม.14 ขับเคลื่อนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
     สพม.14 แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคนใหม่

ข่าวประจำเดือนตุลาคม  2557
 
     สพม.14 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการเงินและพัสดุ
     โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
     สพม.14 ประชุมกลั่นกรองจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
     สพม.14 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ นำเสนอผลงานครูและผู้บริหาร
     สพม.14 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ข่าวประจำเดือนกันยายน  2557
 
     สพม.14 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
     สพม.14 พัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน
     สพม.14 ร่วมมือตำรวจป้องกันและป้องปรามยาเสพติด ในสถานศึกษา
     แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14
     สพม.14 จัดงานวันเกียรติยศข้าราชการและลูกจ้างประจำ
     สพม.14 พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
     ปิดการแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.ชิงแชมป์ประเทศไทย
     สพม.14 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
     เครือข่ายฯ สิมิลัน สพม.14 พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระฯยกระดับผลสัมฤทธิ์

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม  2557
 
     สพม.14 พัฒนาครูสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านความคิด (Thinking Ability )
     กาชาดพังงามอบทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็ก
     สพม.14 รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     พิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
     แถลงข่าวจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
     โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สพม.14 จัดค่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา:YC ( Youth counsetor)
     สพม.14 ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมลคล 12 สิงหามหาราชินี
     มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
     ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
     สพม.14 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด
     ผอ.สพม.14 ร่วมรณรงค์จังหวัดพังงาขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม  2557
 
     บริษัทซัมซุงมอบศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแก่โรงเรียนเมืองถลาง
     สพม.14 รับโล่รางวัลผล O -NET ภาษาไทยค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
     สพม.14 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม /เรียนรวมในโรงเรียน
     สพม.14 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาที่ยั่งยืน
     สพม.14 จัดแข่งขันพาทีสร้างสรรค์และโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
     พัฒนาครูผู้ช่วยและครู คศ.1 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตสิมิลัน สพม.14
     แสดงความยินดีกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต ผ่านการคัดเลือก To be number one ระดับประเทศ ประจำปี 2557
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 5/2557
     พิธีวันแห่งเกียรติยศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     สพม.14 พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วย
     โรงเรียนทับปุดวิทยา จัดค่ายกลางวันเส้นทางฝันนักธุรกิจน้อย
     สพม.14 ประชุมชี้แจงการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
     สพม.14 ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
     ผอ.สพม.14 ร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
     โครงการอบรมการวัดผลประเมินผลและปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน  2557
 
     โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ – ก้อง อนุสรณ์)
     ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีภูเก็ต
     สพม.14 สร้างภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     ประเมิน To be number one โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ก้าวสู่ระดับเพชร
     การประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE สู่จังหวัดต้นแบบระดับเพชร
     นายกมล ศิริบรรณ ตรวจ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม.14
     สพม.14 นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษา แบบร่วมมือ
     สพม.14 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การออมเงินเพื่อวัยเกษียณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแก่สมาชิก กบข.และผู้เกษียณอายุราชการ
     การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
     สพม.14 จัดสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี 2557
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบสอง 30 อัตรา
     ส่งมอบแท็บเล็ต ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     สอบคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
     อบรมขยายผลระบบ My office (ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม  2557
 
     ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๐๐ เรื่องการวิจัยฯ โครงการ “โรงเรียนสุจริต”
     สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
     สพม.14 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพทักษะการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ คิดวิเคราะห์เป็น
     สพม.14 เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายช่วย
     ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2557
     สพม.14 วางแผน เตรียมการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
     สพม.14 ร่วมมือ ม.เกษตรศาสตร์ศึกษาวิจัยการศึกษาโดยครอบครัว
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 62 อัตรา
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล

ข่าวประจำเดือนเมษายน  2557
 
     สพฐ.ติดตามงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการจบการศึกษา สพม.14
     สพม.14 จัดเสวนาฯ แลกเปลี่ยนความรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
     สพม.14 พัฒนาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานการเงินในสถานศึกษา
     สอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ค สพม.14 ไม่มีปัญหา โปร่งใส ไร้ทุจริต
     ผลงาน “น้ำส้มยาง ชีวภาพ” โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพม.14
     สอบครูผู้ช่วย สพม.14 โปร่งใส ไร้ทุจริต
     สพม.14 เตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย
     เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.14 สร้างสรรค์งานด้วยคลิปวีดิโอ
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมถวายสักการะเนื่องในวันเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีวันที่ระลึกจักรีมหาบรมราชวงศ์

ข่าวประจำเดือนมีนาคม  2557
 
     สพม.14 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาฝั่งอันดามัน (กระบี่เกมส์)
     สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยองค์คณะบริหารจัดการเขตพื้นที่มัธยมฯ 14
     บรรยากาศการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพม.14
     นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนและมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ
     สพม.14 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ
     สพม.14 ร่วมกับ สพฐ.ประชุมแจงแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติฯ รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย
     การนำเสนอโครงงานนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์  2557
 
     สพม.14 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างในสำนักงาน ครั้งที่ 1/2557
     การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. สพม.14
     สพม.14 ร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ. ระดับประเทศ
     ผอ.สพม.14 ร่วมประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ
     สพม.14 จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
     สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
     ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2556
     สพม.14 ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

ข่าวประจำเดือนมกราคม  2557
 
     สพม.14 ร่วมพิธีทำบุญครบ 100 วัน สิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช
     ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเต็มพิกัด
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
     สพม.14 จัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โลกและแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
     สพม.14 เตรียมนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มพิกัด
     บุคลากร สพม.14 พร้อมใจอวยพรปีใหม่ ผอ.และรองผอ.สพม.14
     ข้าราชการลูกจ้าง สพม.14 ร่วมงานวันครูประจำปี 2557
     สพม.14 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
     ผอ.สพม.14 นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
     โรงเรียนสังกัด สพม.14 ร่วมมือตำรวจมุ่งสู่โรงเรียนสีขาว
     สพม.14 จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2557
     มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่

ข่าวประจำเดือนธันวาคม  2556
 
     นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กและวันครู ประจำปี 2557
     สพม.14 จัดซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติโรงเรียนกะทู้วิทยา
     ผอ.สพม.14 นำกระเช้ามอบผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
     สพม.14 ประชุมร่วมวิพากษ์แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
     สพม.14 สอบสัมภาษณ์นักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
     นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายใน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
     สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556
     นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม
     นักเรียนสังกัด สพม.14 รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อของวิทยาลัย สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน  2556
 
     การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (รอบคัดเลือกตัวแทน เขตการแข่งขันกีฬาที่ 8) จังหวัดพังงา
     นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.14 บันทึกเสียงถวายพระพร 5 ธันวาคม
     ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนเกาะยาววิทยา
     นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
     นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ประชุมพบปะและมอบนโยบาย การปฏิบัติงานแก่บุคลากร สพม.14
     สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
     รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) มอบนโยบายจุดที่ ภาคใต้
     สพม.14 ร่วมพิธีเปิดอาคารใหม่ สพป.ภูเก็ตและรับฟังนโยบายเลขาฯ กพฐ.
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 14 อัตรา
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14 ต้อนรับนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพม.14
     สพม.14 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 สพฐ.
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ข่าวประจำเดือนตุลาคม  2556
 
     สพม.14 สอบคัดเลือกนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
     สพม.14 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครู
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
     สพม.14 เตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
     สพม.14 ประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศฯ อภิปรายสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคล
     สพม.14 ประชุมบุคลากรชี้แจงการจัดกรอบอัตรากำลัง และการประเมินค่างาน
     สพม.14 เรียกบรรจุครูโครงการทุนครูมืออาชีพ 11 อัตรา
     สพม.14 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วย
     คอนเสิร์ตการกุศลสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
     สพฐ.ร่วมกับ UN WOMEN และสพม.14 รณรงค์การป้องกันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
     สพม.14 รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสถานศึกษา
     สพม.14 ร่วมกับ ปภ.จังหวัดพังงา และโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ฝึกซ้อมแผนอพยพภัยสึนามิ

ข่าวประจำเดือนกันยายน  2556
 
     สพม.14 รวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
     สพม.14 อบรมพัฒนาการทำเว็บไซต์ด้วย CMS (Joomla)
     โรงเรียนกระบุรีวิทยา ร่วมสร้างเครือข่ายสถานศึกษาประเทศมาเลเซีย เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
     มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการเครือข่ายฯมัธยมศึกษาจังหวัดพังงา สพม.14
     โรงเรียนสตรีพังงา สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนศิลปะการต่อสู้กับชาวต่างชาติ
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารมอบนโยบายและติดตามงานบริหารจัดการศึกษา
     สพม.14 จัดอบรมขยายผลระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
     สพม.14 จัดค่ายนักเรียนสร้างแกนนำคุณธรรมนำความรู้..สู่ทักษะชีวิต
     สพม.14 ร่วมกับ ปภ.จังหวัดระนองซ้อมแผนอพยพภัยสึนามิ
     สพม.14 พัฒนาครูด้านการประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน
     สพม.14 ร่วมกับ สพป.พังงาและอบจ.พังงาจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2556
     สพฐ.ร่วมกับ สพม.14 และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ยกระดับมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร EP/ MEP เขตภาคใต้
     โรงเรียนสตรีระนองจัดพิธีต้อนรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปี 2555
     สพม.14 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์
     สพม.14 ร่วมกับโรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”จัดค่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม  2556
 
     สพม.14 สรรหาครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2557
     สพม.14 ร่วมกับโรงเรียนสตรีพังงาจัดค่ายภาษาไทยยกระดับผลสัมฤทธิ์
     โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ EP/MEP ภาคใต้
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศธ. ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
     โรงเรียนปากจั่นวิทยารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
     สพม.14 พัฒนาครูด้วยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
     นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว สุดยอดครูฝึกสอนศิลปะมวยไทยและศิลปะป้องกันตัว
     โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
     สพม.14 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     สพม.14 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
     ผู้ตรวจราชการ ศธ.นายกมล ศิริบรรณ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพังงา
     ปิดการแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.เฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือกภาคใต้
     โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาระดมทุนเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยอีก 7 อัตรา
     การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 4 จังหวัดพังงา
     ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. รอบคัดเลือกระดับภาคใต้
     สพม.14 ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
     การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนในฝันยกโรงเรียน รุ่นที่ 3 สพม.14
     ผู้บริหาร สพม.14 บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
     สพม.14 และโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 ระดับภาคใต้
     ครูสังกัด สพม.14 พร้อมใจปฏิบัติธรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล
     สพม. 14 รับโล่รางวัลผล O-NET และการส่งเสริม สนับสนุนภาษาไทย ระดับประเทศ
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด“อาคารเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” โรงเรียนสตรีภูเก็ต
     สพม.14 และ สพป.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบปัญหา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม  2556
 
     สพม.14 ร่วมกับ สพป.พังงา พัฒนาการดำเนินงานตามคำรับรอง ปฏิบัติราชการ (KRS/ARS)
     ต้อนรับ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เดินทางมาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     สพม.14 จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนว
     รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
     เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพังงา พัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษา
     สพม.14 ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาจังหวัดพังงา
     สพม.14 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     สพม.14 เยี่ยมมัสยิดเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน
     สพม.14 จัดแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
     สพม.14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 19 อัตรา
     สพม.14 จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556
     โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. 14 รำลึกบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย
     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จจังหวัดพังงา เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม.14
     สพม.14 สรรหาและคัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ชุดใหม่
     สพม.14 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน  2556
 
     สพม.14 ร่วมโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     สพม.14 ซักซ้อมและเตรียมพร้อมรับการติดตามและประเมินกลยุทธ์
     จังหวัดพังงา ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2556 (รอบลงพื้นที่)
     สพฐ.ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกครู ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยในพื้นที่จังหวัดพังงา
     นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมสนามสอบและบรรยากาศการสอบครูผู้ช่วย สพม.14
     บรรยากาศสอบบรรจุครูผู้ช่วยวันแรก สพม.14
     ค่ายวิทยาศาสตร์สร้างความเข้าใจอุบัติภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
     สพม.14 เตรียมพร้อมสอบบรรจุครูผู้ช่วย
     สพม.14 ติดตามและประเมินการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม่
     สพม.14 ศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
     สพม.14 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน
     สพม.14 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556
     นักเรียนสังกัด สพม.14 ร่วมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย
     สพม.14 สรรหาและคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ “สพฐ. ดีเด่น”

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม  2556
 
     ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
     เหล่ากาชาดจังหวัดพังงามอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน
     ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพม. 42 เขต
     ร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
     ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานป้องกันยาเสพติด
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     ประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
     ผอ.สพม.14 พบปะครูและปิดการอบรมพัฒนาเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
     สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.42
     สพม.14 พัฒนาครูเยียวยาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ข่าวประจำเดือนเมษายน  2556
 
     สพม.14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
     บรรยากาศการรับสมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรก สพม.14
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา
     สพม.14 ประชุมเตรียมพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
     สพม.14 สอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
     สพม.14 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังและสาขาวิชาเอกที่เปิดสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ปี 56
     สพม.14 ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการลดใช้พลังงาน
     ข้าราชการ ลูกจ้างรดน้ำขอพร ผอ.สพม.14 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
     สพม.14 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
     สพม.14 และชาวจังหวัดพังงาร่วมต้อนรับนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติ
     ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
     สพม. 14 ประชุม ก.ต.ป.น.
     สพม.14 ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่10
     สพม.14 ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กพท.สพม.14
     ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2556
     สพม.14 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA 6 ภาค

ข่าวประจำเดือนมีนาคม  2556
 
     ผอ.สพม.14 ให้สัมภาษณ์นักข่าว ผลสอบ O-NET สพม.14 ปีการศึกษา 2555
     สพม.14 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ฯ และวันข้าราชการพลเรือน
     กีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน
     รอง ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีเปิดอบรมวิทยากรครูแกนนำป้องกันยาเสพติด
     ประชุมคณะทำงานจัดทำ ดูแลตัวชี้วัด ตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี 2556
     ผอ.สพม.14 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษาโรงเรียนสตรีพังงา
     ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีเททองหล่อสร้างรูปเหมือนย่ามุก ย่าจัน
     ผอ.สพม.14 มอบกระเช้าดอกไม้แก่นายอำเภอเมืองพังงาคนใหม่
     สพม.14 ประชุมเตรียมร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯภาคใต้ตอนบน
     สพม.14 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     สพม.14 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการใช้โปรแกรม Students 2551
     สพม.14 สอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ 1อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
     สพม.14 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จังหวัดระนอง
     โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม.14 ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์  2556
 
     ประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 สังกัด สพม.14
     สพม.14 ประชุม อ.ก.ค.ศ.ฯ ครั้งที่ 2/2556
     สพม.14 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้
     ประชุมคัดเลือกผู้แทนสมาคมและองค์กรแบบเลือกกันเอง ในการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
     ผอ.สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
     สพม.14 ประชุมบุคลากรอื่น มาตรา 38 ค.(2)
     สพม.14 ประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
     สพม.14 ประชุมครูแนะแนว โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
     นายถนัด ก่อสุวรรณ รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
     สพม.14 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 ครั้งที่ 1/2556
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา