ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 
     ภูเก็ตวิทยาลัย สพม.14 มอบทุนการศึกษาล้านกว่าบาท “วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว.”
     สพม.14 ขับเคลื่อนสภานักเรียน จัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทย “คำสัญญาจากต้นกล้าขอแผ่นดิน”
     สพม.14 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
     สพม.14 พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
 
ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562
 
     สพม.14 ระดมความคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ กิจกรรม โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการปี 63
     ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน”
     สพม.14 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 69
     สพม.14 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 69
     สพม.14 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
     สพม.14 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 62 ทบทวนแผนฯ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
     สพม.14 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัสดุในสถานศึกษา
     สพม.14 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
     สพม.14 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.10 และโครงการพระราชดำริฯ
     ค่าย สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562
     ผอ.สพม.14 เปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” จังหวัดภูเก็ต
 
ข่าวประจำเดือนกันยายน 2562
 
     สพม.14 จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต
     พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สพม.14
     ผอ.สพม.14 ร่วมโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
     สพม.14 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
     กีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14
     สพม.14 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ “การเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21”
     สพม.14 นำคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
 
ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2562
 
     สพม.14 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
     สตรีพังงาเกมส์ ประจำปี 2562
     สพม.14 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
     สพม.14 คัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2563
     สพม.14 รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 เดือน
     สพม.14 จัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพังงา
     ประชุมเชิงปฏิบัติการการการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)
     ต้อนรับนักเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคว้า 2 เหรียญแข่งคณิตศาสตร์นานาชาติ
     สพม.14 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุก KID พิชิตปัญหา”
     ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
     ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
     ภูเก็ตวิทยาลัย สพม.14 พัฒนาห้องเรียน 40 ห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom)
     สพม.14 จับมืออาชีวศึกษาภูเก็ตลงนามข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) ขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
     วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
     สพม.14 ต้อนรับพระอาจารย์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลังกรณ์วิทยาลัย ติดตามการฝึกปฏิบัติงานนิสิต
     สพม.14 ประชุม กตปน. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
     สตรีภูเก็ตจัดแข่งกีฬาสีภายใน“ชงโคเกมส์”สนองนโยบายสร้างความสนใจด้านกีฬารักการออกกำลังกาย
     มหกรรมทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 Southern EP /MEP Open house 2019
 
ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 
     สพม.14 รับชมรายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30 /2562
     สพม.14 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
     สพม.14 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
     สพม.14 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     สพม.14 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและหน่วยงาน
     สพม.14 ร่วมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
     ผอ.สพม.14 ติดตาม ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการสถานศึกษาและติดตามการดำเนินการโครงการเพาะพันธ์สาหร่ายขนนกโรงเรียนเกาะยาววิทยา
     ผอ.สพม.14 ติดตาม ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการสถานศึกษาจังหวัดพังงา
     ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนทับปุดวิทยา
     สพม.14 สร้างความรู้ ความเข้าใจ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
     สพม.14 รับชมรายการ “ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”
     ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีภูเก็ตและภูเก็ตวิทยาลัย
     ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน จังหวัดพังงา
 
ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2562
 
     โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยละครประวัติศาสตร์ เนื่องในวันประวัติศาสตร์ไทย
     สพม.14 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดพังงา
     ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด จังหวัดภูเก็ต
     สพม.14 จับมือมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) พัฒนาขีดความสามารถนักเรียนในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ
     ผู้ว่าฯ พบนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
     ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด จังหวัดพังงา
     สพม.14 ต้อนรับที่ปรึกษาเขตตรวจราชการ ภาค 6
     สพม.14 เสริมสร้างความรู้ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
     สพม.14 จัดแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย
     ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จังหวัดระนองและพังงา
     สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลงป้องกันและปราบปรามทุจริต
     สพม.14 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2562
     กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี
 
ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
     สพม.14 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
     สพม.14 รับโล่ผลคะแนนรวม O-NET ทุกกลุ่มสาระฯปีการศึกษา 2561
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ”
     รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเกาะยาววิทยา
     พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการบรรพชาและมอบทุนการศึกษานักเรียนได้ O-NET TOP 100
     คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14 ต้อนรับ นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14
     ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
     บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมทำบุญตักบาตรพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
ข่าวประจำเดือนเมษายน 2562
 
     สพม.14 ร่วมพิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 9 อัตรา
     สพม.14 จัดกิจกรรมรณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
     ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
     พิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
     พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์
     สพม.14 ขับเคลื่อนการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
     ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
     ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562
 
ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562
 
     สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
     สพม.14 ร่วมพิธีถวายสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
     อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
     ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
     ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2562
     ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา
 
ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
     แข่งขันประกวด To be number one รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้
     เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนสตรีระนอง
     คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยม อำเภอทับปุด
     เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนกระบุรีวิทยา
     คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา อำเภอคุระบุรี
     ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาที่ 6
     สพม.14 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
     Deebuk Open House 2019 “เปิดเรือน เยือนดีบุก”
     เปิดบ้านวิชาการ สีบสานวัฒนธรรม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
     ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     สพม.14 ร่วมโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ประจำปี 2562
     สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพฐ. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     เปิดบ้านวิชาการ (Open House ) โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
     ผู้บริหาร สพม.14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการสอบ O-NET
 
ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562
 
   เปิดรั้วโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม (Open House)
   สพม.14 เตรียมพร้อมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
   เปิดรั้วโรงเรียนทับปุดวิทยา (Open House)
   สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 จังหวัดพังงา
   สพม.14 ร่วมงานและเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้)
   พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2561
   มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี สพม.14
 
 
     ปี2561
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน