นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)


ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)

        1. กฏบัตรอาเซียน

        2. ASEAN Mini Book

        3. มารู้จักอาเซียนกันเถอะ

        4. บันทึกการเดินทางอาเซียน

        5. Roadmap for an ASEAN Community 2009 - 2015

        6. แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

        7. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

        8. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

        9. เพลง ASEAN Way

             - Orignal Version
             - Jazz Big Band Version
             - Bossanova Version (Saxophone)
             - Bossanova Version
             - Thai Classical Instruments