นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

พันธกิจ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

        1. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

        2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเต็มศักยภาพ

        3. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ