นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

พันธกิจ / เป้าประสงค์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
   
        พันธกิจ (Mission)
   
        1. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
        2. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสากล
        3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
 
       เป้าประสงค์ (Goal)
   
        1. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
        2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
        3. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        4. สถานศึกษาพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 
       กลยุทธ์ (strategy)
   
        1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง
        2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
        3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
        4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
        5. พัฒนาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
        6. พัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานวามเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับ
   
       ค่านิยมองค์กร (Core Values)
   
        "องค์กรมาตรฐาน ปฏิบัติงานโปร่งใส ด้วยใจบริการ"
        SESAO14 :
                S = Service Mind/จิตบริการ
                E = Excellence/ความเป็นเลิศ
                S = Synergy/ความร่วมมือ
                A = Accountability/ความรับผิดชอบ
                O = Organization/องค์กรมาตรฐาน
                1 = Unity/ความเป็นหนึ่งเดียว
                4 = 4 Network of co-operation /4 ภาคีเครือข่าย