นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

การยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ 2552 – 2554
       ยุทธศาสตร์ 1 ขยายโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมในการเรียนต่อมัธยมศึกษา
       ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูระดับมัธยมศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
       ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตฐานสร้างความเป็นเลิศและยกระดับสู่มาตรฐานสากล
       ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาให้สถานศึกษารองรับกระจายอำนาจ

ผลผลิตตามแผนยุทธศาสตร์
       1. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย
       2. โรงเรียน 900 โรงเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
       3. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ขนาดกลาง – ขนาดเล็ก ) 600 โรง มีห้องเรียนรู้มัลติมีเดียพร้อมสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
       4. โรงเรียน 250 โรง มีห้อง Resource Center ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
       5. โรงเรียนได้รับการจัดอัตราครูตามเกณฑ์
       6. ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนา 52,000 คน
       7. ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
       8. เพิ่มทุนการศึกษาให้นักเรียนนมัธยมศึกษาตอนปลาย 30,000 คน
       9. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ