นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

นโยบาย / จุดเน้น


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
  
จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  
    เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นผลในทางปฏิบัติ กล่าวคือ เป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และการดำรงชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และภาคีเครือข่ายสหวิทยาเขต จึงกำหนดนโยบายเฉพาะ และจุดเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผล และ สอดคล้องกับบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
  
นโยบายเฉพาะ: นำเอานโยบายของ สพฐ. เฉพาะด้าน มาปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น/บริบทของ สพม.
  
        1. กระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่โรงเรียน ผ่านสหวิทยาเขต
        2. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ
        3. สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
        4. สร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เข้มแข็งต่อเนื่อง และประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ
  
จุดเน้น สพม.14
  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น 5 ด้าน ได้แก่
        1. ความเป็นเลิศด้านวิชาการ : การจัดการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียน
        2. ความมีวินัยในของผู้เรียน ครู และบุคลากร : ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในตนเอง
        3. โรงเรียนดี : สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
        4. มีสื่อ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ : ครู และนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง
        5. ครู และบุคลากรมืออาชีพ : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพ และคุณภาพ ระดับมืออาชีพ
  
จุดเน้นด้านการจัดการศึกษา สพม.14
  
• ด้านผู้เรียน
        1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
        2. นักเรียนมีความทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร อย่างน้อย 2 ภาษา
        3. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตใน ศตวรรษที่ 21
        4. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
        5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย
        6. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย
        7. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการ ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการศึกษา อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
        8. นักเรียนได้รับการส่งเสริมการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีช่องทางให้เรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต
        9. นักเรียนปรับโครงสร้างเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้พัฒนาทักษะด้านกิจกรรม กีฬา ดนตรี ชุมชน
  
• ด้านครูและบุคลากร
        1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ และการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
        2. ครูได้รับการส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ การวิจัย การพัฒนาสื่อ และการพัฒนาการต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
        3. ครูได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21
        4. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
        5. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
        6. ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนได้อย่างเหมาะสม
        7. ครูปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครู และมีเป้าหมายการทุ่มเทการสอนเพื่อองค์กร และผู้เรียนอย่างแท้จริง
        8. ครูมีความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
        9. ผู้บริหารได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
  
• ด้านการบริหารจัดการ
        1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ยึดหลักธรรมาภิบาล
        2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วม ในทุกระดับ
        3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เน้นการกระจายอำนาจ โดยการเสริมสร้างระบบเครือข่ายการจัดการศึกษามัธยมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
        4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้ ICT เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        5. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา OBEC/QA และการบริหารสู่คุณภาพระดับสากล
        6. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ
        7. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนคู่พัฒนา และโรงเรียนทวิภาคี
        8. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
        9. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM: School Base Management)